Το τεχνικό γραφείο Κοσμόπουλος, ιδρύθηκε το 2006 από τον Κοσμόπουλο Δ. Παρασκευά Μηχανολόγο Μηχανικό, με αντικείμενο την εκπόνηση Η/Μ μελετών, μελετών οδικών οχημάτων, δημιουργία τεχνικών σχεδίων πάσης φύσεως μηχανολογικών κατασκευών, παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και παροχής συμβουλών.

Από το έτος 2010 παρέχουμε υπηρεσίες επιθεωρήσεων – δοκιμών & ελέγχων σε ανυψωτικά μηχανήματα κάθε είδους και κατηγορίας, εξοπλισμό και δοχεία πίεσης, & οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) ως αποκλειστικοί συνεργάτες Νοτίου Ελλάδας της WPI Μ.Ε.Π.Ε. ( Wpihellas.gr) με εξουσιοδοτημένο πραγματογνώμονα – επιθεωρητή ΑDR (Υ.Μ.Ε.) & NDT VT Level II (EN ISO 9712:2012).

Μετά την εφαρμογή της  YA 3763/111 /15 (ΦΕΚ Β 1163/18.06.2015) και της Υ.Α. 80255/4693/21-01-2020 παρέχουμε υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού.

Στην διάρκεια των ετών προστέθηκαν υπηρεσίες καθαρισμού οδών από πάγο & χιόνι καθώς και υπηρεσίες φυσικού τοπίου.